דברים ו', ה'

מחשבות על שלווה

משפט שלמה

אל הרומים י"ג, 10

אל האפסים ה', 1

תהילים ל"ד, ט"ז

יוחנן ו', 63

מחשבות על התמדה

מגדל בבל

יוחנן ט"ו, 13

תהילים קכ"א, ז'

מחשבות על סבלנות

תהילים קכ"א, ד'

דוד וגולית

תהילים צ"א, י"א

אל הגלטים ו', 9

תהילים ל"ד, י"ט

מחשבות על תקווה