מתי ז', 1

דברים כ"ח, ו'

אדם וחווה

משלי כ"א, כ"ג

נחמיה ח', י'

אל הרומים ח', 37

מתי ז', 7

תהילים ק"נ, ו'

יעקב – השף הבא

תהילים קי"ג, ב'

ויקרא י"ט, י"ח

שאול והכלים

לוקס י"ח, 27

פרשת וזאת הברכה

ישעיהו כ"ו, ד'

תהילים ל"ד, ט"ו

פרשת האזינו

במדבר ו', כ"ב

פרשת וילך

פרשת ניצבים

משלי י', י"ב