ברוכים הבאים לאתר https://viewthis.com המביא בפניכם חומרים המבוססים על התנ"ך והברית-החדשה במטרה לחזק ולעודד את המאמין מחד ולעורר עניין ולספק מקור תוכן למחקר עבור מי שאיננו מאמין מאידך. תנאי השימוש באתר זה מהווים הסכם לכל דבר בין כל משתמש באתר לבין האתר ובעליו.

 1. חלות ותוקף
 • כניסתכם לאתר, הצפייה בתכניו, השימוש בכלים הכלולים בו, הורדת קבצים המאוחסנים על ידו ו/או על ידי מי מהגולשים, העלאת קבצים לאתר, השימוש בשירותים הנכללים בו, בין אם בצפייה או בפעולה אחרת כלשהי, מהווים קבלה והסכמה מצידכם לתנאי שימוש אלה ולתנאים אחרים הכלולים באתר (כל התנאים האמורים לעיל ייקראו ביחד להלן: "תנאי השימוש") והם יחולו כהסכם מחייב ביניכם לבין האתר.
 • תנאי שימוש אלו כפופים לשינויים שעשויים לחול בהם מעת לעת, והנוסח המחייב יהיה הנוסח העדכני בזמן הרלוונטי לפעילות באתר. במקרה של שינוי כאמור בתנאי השימוש תימסר על כך הודעה לתקופה קצובה בעמוד הבית של האתר, כאשר לצידה יופיע קישור לתנאי השימוש המעודכנים. חובה על כל משתמש באתר לבדוק מעת לעת את נוסח תנאי השימוש המעודכנים.
 • שאלות והבהרות לגבי תנאי השימוש ניתן להפנות אלינו באמצעות האייקון "צור קשר" המופיע בעמוד הבית.
 1. הרשמה לאתר וניהולו
 • כל יחיד מעל גיל 16 רשאי להירשם כמשתמש לאתר, וזאת ללא תשלום כלשהו, אך זאת מבלי לגרוע מזכותו של האתר שלא לאשר רישום משתמש כלשהו ו/או לבטלו. האתר אוסר על רישום תאגידים משפטיים מסוג כלשהו ו/או משתמשים שגילם מתחת לגיל 16. ברישומכם לאתר הינכם מצהירים כי אתם בני לפחות 16 שנים, וכן כי אתה מבינים את תנאי השימוש ומסכימים להם. לאתר שמורה הזכות המלאה לבטל את הרשמתו של כל משתמש שיתברר כי גילו נמוך מגילו המוצהר, מבלי שיהיה בכך כדי להוות בסיס לטענה או דרישה כלשהי כתוצאה מכך.
 • הינכם אחראים לכך שכל הפרטים שמסרתם בעת רישומכם לאתר וכן כל הפרטים שתמסרו בעתיד בזמן פעילותכם במסגרת האתר יהיו אמיתיים ומדויקים,  וכמו כן אתם מתחייבים לעדכן פרטים אלה כל אימת שחל בהם שינוי.
 • כל משתמש רשאי לפתוח חשבון לעצמו בלבד, אין לפתוח חשבון אחד לכמה משתמשים וכמו כן אסור לפתוח חשבון על שם מישהו אחר. חלה עליכם חובה לשמור על שם המשתמש והסיסמא בהם בחרתם במסגרת רישומכם לאתר, באופן ששום צד שלישי לא יוכל לעשות בהם שימוש. פעילות תחת שם של משתמש רשום תחשב תמיד כפעילות של אותו משתמש גם אם ביצע אותה צד שלישי – על כל התוצאות הנובעות מכך.
 • בעת הרישום לאתר חלה עליכם חובה למלא את הפרטים הבאים: שימכם המלא (האמיתי), שם משתמש, מין, גיל, כתובת מגורים, כתובת מייל וסיסמא, ואתם רשאים שלא למלא את יתר הפרטים הכלולים בטופס הרישום.
 • הינכם מסכימים לכך ששם המשתמש וכתובת המייל שלכם יוצגו פומבית באתר (בהתאם למדיניות האתר מעת לעת) ויהיו חשופים ליתר המשתמשים והגולשים באתר. כדי להסיר ספק מובהר בזה כי האתר לא יהיה אחראי כל פגיעה או נזק שייגרמו לכם או לצד שלישי כלשהו עקב ההצגה הפומבית של שם המשתמש וכתובת המייל שלכם באתר, ואתם מוותרים בזה על כל טענה ו/או תביעה שעלולה להיות לכם כלפינו עקב ההצגה הפומבית של הפרטים הנ"ל. אם וככל שתיגרם פגיעה כלשהי לצד שלישי עקב הפרטים שתמסרו כנ"ל – אתם תהיו אחראים בלעדית לתוצאות הפגיעה הנ"ל.
 • שם המשתמש שתבחרו כפוף לאישור האתר בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. האחריות הבלעדית לכך שלא יהיה בשם המשתמש שלכם כדי להוות פגיעה בצד שלישי כלשהו מכל בחינה שהיא חלה על המשתמש בלבד. מובא בזאת לידיעתכם שהאתר אינו מנטר באופן שוטף את שמות המשתמשים ולא חלה עליו חובה כלשהי למנוע שם משתמש כזה או אחר. יחד עם זאת האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את שם המשתמש שלכם אם וככל שהוא יראה זאת לנכון על מנת למנוע פגיעה כאמור לעיל, מבלי שיהיו לכם כל טענות כלפיו עקב זאת.
 • האתר שומר לעצמו את הזכות המלאה – לפי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי שיהיה חייב לנמק את החלטתו בנושא זה – לא לאשר את רישומו לאתר של משתמש כלשהו, וכן יהיה האתר חופשי כאמור לעיל להחליט על שירותים ו/או עמודים הפתוחים לקהל הרחב ו/או למשתמשים רשומים בלבד, להחליפם ו/או לשנותם, להפסיקם באופן קבוע או זמני, לשנות את צורת הגישה לשירותים שהאתר מעניק, וכל זאת מבלי שהאתר יהיה חייב להודיע על כך מראש.
 • ייתכן ועל מנת לקבל שירותים ספציפיים באתר יהיה עליכם לבצע רישום נוסף בהתאם להנחיות שיופיעו באתר מעת לעת.
 • האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את הסטטוס של השירותים שהוא מעניק משירות חינמי לשירות בתשלום, והשינוי ייכנס לתוקף מרגע פרסומו באתר, ללא צורך בהודעה מראש.
 1. אורחות התנהגות באתר
 • האתר אינו מיועד לשימוש מסחרי מצידם של המשתמשים, אלא רק לצרכי שימושם הפרטי בלבד. כל משתמש באתר מקבל על עצמו להיות אחראי לדרכי התנהגותו באתר, ולתכנים שהוא מעלה לאתר ו/או מפרסם אותם באתר (כל תוכן המפורסם או מועלה לאתר ייקרא להלן: "התוכן"). – הביטוי – "העלאת תוכן" בתנאי שימוש אלה משמעו – לרבות הצגתו ו/או פרסומו של תוכן באתר בכל דרך שהיא.
 • האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר מהאתר כל תמונה, קובץ, קישור, סרטון, טקסט ו/או יצירות אחרות ו/או כל תוכן אחר מכל סוג ומין שהוא  שהועלו לאתר וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי שיידרש לנמק את החלטתו. יחד עם זאת, מבלי לגרוע מהאמור לעיל האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר כל תוכן שייראה בעיניו פוגעני ו/או מפר את תנאי השימוש ו/או את חוקי ודיני מדינת ישראל (להלן: "התוכן הפוגעני"), וזאת באופן מיידי, ללא צורך במתן הסבר כלשהו וללא צורך בפנייה מוקדמת למשתמש שהתוכן שהוא העלה לאתר הוסר כאמור. מודגש שוב כי למשתמש לא תעמוד זכות כלשהי כלפי האתר בכל מקרה של הסרת תוכן מהאתר, גם אם לא מדובר בתוכן פוגעני.
 • המשתמש מאשר בזה כי ידוע לו שאין באמור בתנאי שימוש אלה כדי להטיל על האתר חובה להסיר תכנים פוגעניים. יתרה מזאת, המשתמש מצהיר בזה כי ידוע לו שאין באפשרותו של האתר למנוע העלאתו של תוכן פוגעני כאמור, ולאור זאת ידוע לו שהוא עלול להימצא כמי שנחשף לאותו תוכן פוגעני. המשתמש מאשר שלא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה כלפי האתר בשל תוכן פוגעני שהוא נחשף אליו באתר, והוא מוותר בזאת על כל זכות להעלאת טענה ו/או תביעה בנושא זה.
 • נאסר בזה באופן מוחלט לבצע איזו מבין הפעולות הבאות באתר, כאשר הפרה של תנאי זה תטיל על המפר את האחריות הבלעדית לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם לאתר או לצד שלישי כלשהו עקב פעולתו זו על כל התוצאות שינבעו מכך:
  • שימוש ב"רובוט" הסורק את האתר ו/או אחזור כריית מידע ו/או יצירת אינדקס מהמידע המצוי בו וכן כל שימוש בנתונים שהושגו בדרך שאינה מותרת בלשון מפורשת וחד משמעית בתנאי השימוש;
  • איסוף כל מידע שהוא על החברים והמשתמשים באתר (לרבות פרטיהם האישיים, כתובת הדוא"ל שלהם, וכו');
  • הפרת זכויות קניין רוחני של האתר או משתמשיו או צד שלישי אחר כלשהו. המשתמש מחוייב לצאת מהנחת יסוד שכל היצירות החומר המופיע באתר מוגנות על פי דיני הקניין הרוחני – אלא אם כן נאמר אחרת במפורש באתר לגבי חומר ספציפי שמופיע בו.
  • העלאת תוכן המוגן על פי דיני הקניין הרוחני לאתר מבלי שבעלי הזכויות באותו תוכן נתנו את אישורם והסכמתם המפורשים להעלאתו לאתר;
  • כל העתקה ו/או שינוי של יצירה המופיעה באתר ו/או יצירת יצירה נגזרת מתוכה ו/או ביצוע פעולות  אחרות שהזכות לבצען מוקנית לבעלי זכויות היוצרים באותה יצירה  ללא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב של בעלי זכויות היוצרים באותה יצירה ושל יוצריה המקוריים, לרבות (אך מבלי למעט) "מיסגורה" של אותה יצירה באתרים אחרים ללא הסכמה מפורשת בכתב כאמור.
  • יצירת חשבונות אוטומטיים או חשבונות שאינם בבעלות אדם פרטי;
  • שימוש באתר בדרך כלשהי לצרכי משלוח "דואר ספאם" למשתמשים באתר, ו/או לצדדים שלישיים כלשהם. המשתמש מצהיר בזה כי ידוע לו שאין באפשרותו של האתר למנוע משלוח דואר ספאם כאמור;
  • פגיעה בהנאתם של המשתמשים באתר באופן כלשהו.
  • הפרת פרטיות של אנשים מבלי שנתקבלה על כך הסכמתם מראש;
  • העלאת תכנים שקריים או שיש בהם כדי להטעות.
  • העלאת תכנים שיש בהם כדי להפר את חוק איסור לשון הרע, חוק הגנת הפרטיות, וכל חוקים תקפים אחרים, וכן העלאת תוכן פוגעני מכל סוג ומין שהוא.
  • כניסה לחשבון שאינו חשבון המשתמש החוקי שלכם.
 • מן הראוי שתנקטו בזהירות רבה בכל הקשור להעלאת תכן לאתר, שמא יתברר כי מדובר בתוכן פוגעני, אשר האחריות בגינו תחול עליכם בלבד.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל האתר ממליץ לכם להתייחס לכל תוכן שאתם מוצאים באתר – כמו גם בכל אתרי אינטרנט אחרים – כתוכן המוגן מכוחם של דיני הקניין הרוחני, ולא להעלות אותו לאתר אלא אם כן פעולה זו מותרת לכם במפורש על פי הדין. כיוצא בזה הינכם מוזהרים מפני העלאת טקסטים שלכם או של אחרים, שמא הם כוללים תוכן פוגעני.
 • מובהר בזה כי אם וככל שבאתר ייכלל תוכן הכולל מידע מסחרי כזה או אחר, בין שפורסם על ידי משתמשים באתר ובין על ידי מפרסמים, הרי אין לראות בכך משום המלצה או עידוד מצידו של האתר לרכישת המוצרים או השירותים הכלולים באותו תוכן מסחרי, ובוודאי שהאתר אינו אחראי לנכונות אותו תוכן. האחריות בנושא זה חלה עליכם בלבד.
 • אסור בתכלית האיסור להעלות לאתר קישורים ל"אתרים מפרים" – היינו – אתרים הנגועים באי חוקיות ו/או אי מוסריות בצורה כלשהי, ו/או אתרים שהעליתם לאתר ו/או הביקור ו/או השימוש בהם עלולים לגרום לנזק כלשהי לאתר או למשתמשיו (להלן: "אתרים מפרים").
 1. קניין רוחני
 • בעצם העלאת תוכן לאתר המשתמש מעניק לאתר רישיון בלתי חוזר, ללא תמורה, שאינו מוגבל בזמן והתקף ברחבי העולם כולו, מוגבל בזמן, לא ייחודי, ניתן להעברה, בכל המדיות הידועות היום או שיהיו ידועות בעתיד, (לרבות כמובן באינטרנט, במדיות דיגיטליות ו/או מודפסות, ובכל אמצעי תקשורת ללא יוצא מן הכלל) להציג את התוכן, לפרסמו, להעתיקו, להפיצו, ליצור ממנו יצירות נגזרות, וכל הנ"ל בין לגבי התוכן כשהוא לעצמו ובין שהוא מסונכרן עם תכנים אחרים.
 • בעצם העלאת תוכן לאתר המשתמש מצהיר כי אין מדובר בתוכן פוגעני, כי המשתמש הוא בעל מלוא הזכויות לגביו (או לחלופין הוא בעל כל הרישיונות ההרשאות וההסכמות הדרושות על פי כל דין לצורך העלאתו של אותו תוכן לאתר), וכי הוא רשאי להעלותו לאתר על כל המשתמע מכך לגבי זכויותיו של האתר לגבי אותו תוכן כאמור בתנאי שימוש אלה.
 • התכנים שייכללו באתר מעת לעת (לרבות תכנים שהינם יצירות, סימני מסחר (רשומים או שאינם רשומים), מידע, תוכנות, קודים, קבצים, מאגרי נתונים (להוציא תכנים המועלים על ידי משתמשים) נמצאים בבעלותו של האתר ו/או שלאתר יש רישיונות ו/או הסכמות מתאימות מבעלי הזכויות באותם תכנים לצורך השימוש בהם באתר, וכל העתקה או שימוש אחר בהם מצידם של המשתמשים אסור בתכלית האיסור.
 • האתר מתנהל על פי כל חוקי זכויות היוצרים ויתר דיני הקניין הרוחני, אך אין הוא אחראי לכך שלא יועלה אליו תוכן פוגעני. באפשרותכם להעביר אלינו באמצעות האייקון "צור קשר"  המופיע באתר תלונה על קיומו של תוכן פוגעני באתר, ולציין את כל פרטי הנושא אליו אתם מתייחסים, לרבות – פרטי הזיהוי של המתלונן – שם, כתובת מייל, מספר טלפון, פרטי התוכן שלגביו אתם מתייחסים והנימוקים לכך שלמיטב הבנתכם מדובר בתוכן פוגעני.
 • לאחר קבלת התלונה האתר יעשה כמיטב יכולתו להסיר את התוכן הפוגעני מהאתר. כמו כן האתר יעביר למתלונן את פרטי המשתמש שהעלה את התוכן לאתר, וכך גם יעביר את פרטי המתלונן למי שהעלה את התוכן המדובר לאתר, תוך שהוא משאיר להתדיינות ביניכם את השאלה האם אכן היה מדובר בתוכן פוגעני או לא. במקרה של התדיינות משפטית בין מי שהעלה את התוכן לבין מי שבקש להסירו, האתר יפעל כמובן בהתאם לכל צו שיפוטי או מעין שיפוטי לגבי התוכן המדובר.
 1. סעיפי אחריות
 • כאמור האתר אינו נושא באחריות כלשהי לתכנים המועלים בו, לנכונות הפרטים המופיעים בהם  ואפשרות היותם תכנים פוגעניים. כמו כן האתר לא ישא באחריות בגין וירוסים, "קוקיס", סוסים טרויאנים או כל תוכנות זדוניות אחרות העלולות להיטמן בתכנים המועלים על ידי הגולשים. חובת הזהירות המלאה הנדרשת על מנת להימנע מנזקים כאמור חלה על המשתמשים לבדם, לרבות החובה לבדוק היטב כל תוכן כאמור שמא הוא כולל תוכנות מזיקות כאמור.
 • במקרה שהאתר ו/או מאגריו ייפרצו, לא תחול על האתר אחריות כלשהי לתוצאות אותה פריצה, לרבות לכל נזק העלול להיגרם למשתמש עקב זאת.
 • אין בהצגת שירותים, מידע ו/או תכנים באתר על ידי המשתמשים כדי לחייב את האתר ו/או לטעון לאחריות כלשהי של האתר לגביהם, וכל משתמש מחוייב לבדוק בעצמו ולבדו את נכונותם והתאמתם לצרכיו.
 • קידום תכנים כאלה או אחרים באתר ייעשה לפי שיקול דעתו הבלעדי של האתר, מבלי שיהיה בכך כדי לשמש בסיס לטענה כלשהי של משתמשים כאלה או אחרים כלפי האתר.
 • חובה על כל משתמש לשמור בשליטתו עותק של כל תוכן המועלה על ידו לאתר מאחר והאתר אינו נושא באחריות למרה של אובדן או מחיקתם של תכנים כאמור.
 • האתר אינו אחראי לתוכנן ו/או אמיתותן ו/או אמינותן של פרסומות לשירותים או מוצרים שייכללו באתר והן יהיו תמיד על אחריות המפרסמים עצמם.
 • קישורים לאתרים אחרים שיכללו באתר (בין קישורים שהאתר עצמו העלה ובין קישורים שגולשים העלו לאתר), אינם מהווים המלצה של האתר על האתרים המקושרים ואין בהם כדי להטיל על האתר אחריות לתכנים המופיעים באתרים המקושרים גם כשמדובר בקישורים הנובעים משיתוף פעולה בין האתר לבין צדדים שלישיים כלשהם, באשר האחוריות ביחס לאותם אתרים מקושרים מוטלת על אותם אתרים בלבד.
 • האחריות לכל נזק שעלול להיגרם לכם עקב השימוש באתר חלה עליכם בלבד וחובת הזהירות בכל הקשור לכך חלה עליכם.
 • אתם תהיו אחראים לבדכם לכל נזק ישיר או עקיף העלול להיגרם לאתר או לצד שלישי כלשהו עקב פעילותכם במסגרת האתר.
 • האתר ישתדל לספק תמיכה טכנית לאתר אך זאת מבלי שהוא יהיה מחוייב לעשות כן. עצם אספקת התמיכה הטכנית אין בה כדי להטיל אחריות כלשהי על האתר בכל הקשור לכך.
 • מבלי למעט מכל האמור בתנאי שימוש אלו מובהר ומודגש כי האתר לא יהיה אחראי לכל נזקים ישירים ו/או עקיפים שייגרמו כתוצאה מכל אירוע שאינו בשליטתו של האתר.
 • הכללת קישורים באתר אינה מהווה המלצה של האתר עליהם ו/או אחריות כלשהי של האתר לתוכנם. גם במקרה של קישורים שינבעו משיתוף פעולה של האתר עם צדדים שלישיים לא יהיה בהכללתם באתר כדי להטיל על האתר אחריות כלשהי לגבי התכנים שייכללו באותם אתרים מקושרים.
 • העלאת קישור לאתרים מפרים מטילה באופן אוטומטי את האחריות המלאה לתוצאות שינבעו מכך על מי שהעלה את הקישור לאתר המפר, אשר יהיה חייב בין היתר לשפות ולפצות את האתר וכל צד שלישי שנפגע כתוצאה מכך על כל הנזקים הישירים או העקיפים שנגרמו להם עקב זאת.
 1. סיום חברות באתר
 • תנאי שימוש אלה חלים הן על כל משתמשי האתר והן על כל מבקריו המזדמנים.
 • האתר יהיה רשאי להפסיק את חברותו של כל משתמש באתר ואף לחסום את פעילותו באתר לפי שיקול דעתו הבלעדי, וזאת מבלי שתעמוד למשתמש זכות כלשהי כלפי האתר בקשר לכך.
 • למניעת ספק מודגש בזה כי תנאים אלה ימשיכו לחול על משתמשים באתר גם לאחר סיום חברותם באתר, ככל שיש לאותם תנאים רלוונטיות גם לאחר תום היותם משתמשים באתר.
 1. הודעות
 • האתר שומר לעצמו את הזכות למסור הודעות בקשר לאתר ולפעילותו באמצעות האתר, באמצעות דואר המייל או בכל דרך אחרת שייבחר.
 1. סמכות שיפוט ודין מחייב
 • על תנאי שימוש אלה יחול הדין החל בישראל בלבד, וכל חילוקי דעות, סכסוכים או מחלוקות אחרות הקשורים בשימוש באתר יידונו באופן בלעדי בפני בתי המשפט המוסמכים בתל אביב.
 1. שונות
 • אתם מסכימים לקצר את תקופת ההתיישנות לגבי תביעות הקשורות באתר לתקופה של 3 שנים בלבד ממועד התגבשות העילה. תקופת התיישנות מקוצרת זו באה להחליף את תקופות ההתיישנות החלות על פי החוק בישראל.
 • במקרה של פסילה ו/או מחיקה ו/או שינוי של סעיפים כאלה או אחרים הכלולים בתנאי שימוש אלה על ידי ערכאה משפטית מוסמכת, לא יהיה בכך כדי לפסול את יתר תנאי שימוש אלה אשר יוסיפו להיות בתוקף למרות כל פסילה או מחיקה או שינוי כאמור לעיל.
 • סעיפי הפטור הכלולים בתנאי שימוש אלה העוסקים בשיחרור האתר מאחריות פוטרים מאחריות גם את הבעלים של האתר, מנהליו מפעיליו ועובדיו וכל מי שבא מטעמם.
 • הביטוי – "לרבות" בתנאי שימוש אלה משמעו – "מבלי לגרוע מכלליות האמור"