מדיניות פרטיות אתר ViewThis.com

אתר ViewThis.com פועל במסגרת החוק בכל הקשור לשמירה על פרטיות משתמשיו, ולפיכך חשוב לו לחשוף בפניכם את ההיקף המידע שבכוונתו לאסוף לגבי המשתמשים והשימושים שהאתר עשוי לעשות באותו מידע.

1. כללי
האתר אוסף עליכם מידע בשתי הקטגוריות הבאות:

1.1. קטגוריה כללית – מדובר במידע סטטיסטי מצטבר שאינו קשור לזהות האישית שלכם, בנושאים כגון האופן שבו אתם משתמשים באתר, סוג הדפדפן המועדף עליכם, כמה זמן אתם שוהים באתר, השירותים שאתם מעדיפים וכיו"ב.
1.2. קטגוריה אישית – מדובר במידע שנאסף עליכם אישית באתר ושעשוי לכלול גם מידע רגיש, כולל מידע שמסרתם לצורך רישומכם לאתר כמשתמשים ו/או לצורך קבלת שירותים באתר (כגון אמצעי תשלום), כולל נתונים, מסמכים וקבצים המועלים על ידיכם ו/או בעבורכם לאתר ומאוחסנים בו, הפרטים הנמסרים על ידיכם בעת ההרשמה וכיו"ב.

2. מאגר המידע

2.1. הפרטים שאתם מוסרים לאתר מאוחסנים על ידי האתר במאגר מידע חיצוני רשום שאמור להגן הדיסקרטיות של אותם פרטים. אנו מצידנו נעשה את המיטב כדי לשמור ולהגן על פרטיותכם. יחד עם זאת, לא ניתן למנוע באופן מוחלט דליפה של מידע זה ו/או חדירה בלתי חוקית ללא הרשאה לאתר החיצוני בו הוא מאוחסן. לפיכך רשמו נא לפניכם שהאתר שלנו איננו אחראי לכל דליפה של מידע לצדדים שלישיים – בין ישירות ממנו ובין מהאתר המאחסן את המידע שנצבר בו, וכמו כן הוא אינו אחראי לכל מקרה של שיבוש או פגיעה באותם נתונים ו/או בעיות הכרוכות בנגישות לאותם נתונים.
2.2. על אף שהאתר עושה שימוש במערכות ובנהלים קפדניים לצורך אבטחת המידע הנאסף בו, ברור לכל אחד שאין בכך כדי לבטל לחלוטין את הסכנה בחדירה בלתי מורשית ובלתי חוקית למקומות בהן אותו מידע מאוחסן. עליכם לקחת לתשומת ליבכם שלאור זאת אין כל התחייבות של האתר לחסינות של הנתונים שלכם מפני חדירות בלתי חוקיות כאמור.

3. רישום לשירותים ספציפיים

ככל שהאתר מאפשר לכם רישום מיוחד לצורך קבלת שירותים ספציפיים, עליכם להיות מודעים לכך שללא מסירת הפרטים האישיים המזהים שלכם לא ניתן יהיה לספק לכם את השירותים הרלוונטים שאתם מבקשים.

4. מטרת השימוש במידע
השימוש במידע שנאסף אודותיכם נועד למטרות הבאות:

4.1. ליצור איתכם קשר ישיר במידת הצורך.
4.2. ליצור אזורים אישיים באתר בהם ישמרו נתוניכם האישיים באופן שיאפשר לכם לבצע פעולות אישיות באתר.
4.3. לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים.
4.4. לאפשר לכם להשתמש בשירותים שונים באתרים ולהציג בפניכם תוצאות רלוונטיות ככל האפשר לשאלותיכם
4.5. לאפשר לנו לפנות אליכם מעת לעת כחלק מהצלבת ניתוחי המידע שהאתר אסף אל מול נתוניכם האישיים.
4.6. לאפשר לנו לשלוח אליכם הצעות לאספקת שירותים ו/או מוצרים שונים לרבות כל מידע או דואר פרסומי אחר.
4.7. לשפר ולשדרג את השירותים והתכנים הכלולים באתר.
4.8. לאפשר לנו לענות על שאלות שתעלו באתר.
4.9. לשפר את הצגת הפרסומות המופיעות באתר והתאמתן לפרופיל האישי שלכם, למאפייני פעילותכם ואופן התנהלותכם.

5. דיוור ישיר
5.1. בהרשמתכם לאתר אתם נותנים את הסכמתכם המפורשת להצטרפותכם לרשימת הדיוור של האתר, למשלוח דואר אלקטרוני מצדנו, בין באמצעות האתר ובין בנפרד ממנו, אשר עשוי להתייחס לתכני האתר, לשירותים המוצעים על ידו ולנושאים שאינם קשורים לאתר – הכל לפי שיקול דעתנו.
5.2. הסרת שמכם מרשימת הדיוור של האתר תעשה באופן שיצוין באתר ו/או בגוף ההודעות.

6. מסירת מידע לצד שלישי
ואלה התנאים אשר קיומו של כל אחד מהם יאפשר ויתיר לאתר להעביר לצדדים שלישיים את פרטים אישיים שלכם ו/או מידע המזהה אתכם אישית:
6.1. אם הסכמתם לכך במפורש;
6.2. אם תפעלו באתר בניגוד להוראות הדין;
6.3. אם נתגלעה מחלוקת משפטית בינך לבין האתר באופן המחייב את חשיפת פרטיך האישיים, לרבות כל מקרה של הפרת תנאי השימוש, מדיניות הפרטיות של האתר ו/או התחייבויות אחרות שלכם כלפי האתר.
6.4. בהינתן צו של ערכאה משפטית מוסמכת המורה לנו למסור את פרטיכם או המידע אודותיכם לצד שלישי;
6.5. במקרה של העברת פעילות האתר לצד שלישי כלשהו לתאגיד אחר כלשהו – ובלבד שאותו תאגיד יקבל על עצמו כלפיכם את כל תנאי מדיניות הפרטיות של האתר;
6.6. במקרה שהעברת המידע היא פועל יוצא והכרחי מבקשתכם לקבלת שירותים במסגרת האתר.
6.7. לצורך ביצוע רכישה של מוצרים ו/או שירותים באמצעות האתר.
6.8. אם יהיה בכך צורך – לפי שיקול דעתו של האתר – במטרה להקטין נזקים העלולים להיגרם לאתר ו/או לצד שלישי שמעורב בפעילות באתר.

7. Cookies
7.1. כפי שמקובל ברשת האינטרנט, גם האתר שלנו עושה שימוש ב"עוגיות" (Cookies). עוגיות הן קבצי טקסט שהאתר יוצר במחשבים שלכם בין קבועים ובין זמניים לצורך איסוף מידע עליכם. בין היתר העוגיות אוספות עליכם מידע לגבי דפי האינטרנט בהם אתם נוהגים לגלוש, משך זמן הגלישה בכל אתר וכיו"ב נתונים סטטיסטיים המספקים לנו בין היתר את האינפורמציה הדרושה לנו על מנת לנהל את האתר ולבנות את פרופיל ההעדפות האישיות שלכם באופן המאפשר לנו ליעל את פעילות האתר ואת ההנאה שאתם מפיקים ממנו.
7.2. אנו מפנים את תשומת ליבכם לכך שבמרבית הדפדפנים יש לכם אפשרות למנוע את הפעלת העוגיות, אם כי נקיטה בפעולה זו עלולה לגרוע מהיקף ואיכות השירותים שאתם זכאים לקבל מהאתר ו/או מהנאתכם מהגלישה בו והתאמתו להעדפותיכם האישיות.

8. פרסומות
האתר עשוי לכלול פרסומות מסחריות של צדדים שלישיים ואתם מאשרים בזה כי ידוע לכם שהאתר אינו אחראי לתכנן, לנכונותן ו/או אמיתותן של אותן פרסומות, לזהות מי שעומד מאחוריהן, לשירותים המוצעים בהן וכיו"ב וכל האחריות בנושא זה חלה על המפרסם מולכם.

9. זכות עיון במידע
9.1. אנו מביאים לתשומת ליבכם את העובדה שעל-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהורשה בכתב או על ידי אפוטרופסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות הנספחות לחוק הנ"ל. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.
9.2. לאור האמור לעיל, כל אימת שתחפצו בכך, אתם מוזמנים לפנות אלינו באמצעות האייקון של "קשרי לקוחות" המופיע באתר בבקשה לעדכן, לשנות או למחוק פרטים כאלה או אחרים המצויים ברשותנו. אתם רשאים לבצע את הפנייה הנ"ל גם לדואר המייל שלנו store@viewthis.com או באמצאות פקס מספר 03-6390808 או בדואר רגיל לכתובת הבאה: ת"ד 14386 תל אביב 6114302 ואנו נכבד כמובן כל בקשה המעוגנת בחוק שתפנו אלינו בנושא זה.
9.3. ברצוננו להדגיש כי בין יתר זכויותיכם על פי החוק אתם רשאים למנוע אפשרות של פנייה אישית מסחרית אליכם המבוססת על השתייכות לקבוצות אוכלוסין בעלות מאפיינים ספציפיים ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), וזאת באמצעות דרישה בכתב שלכם למחוק את המידע המתייחס אליכם ממאגר המידע. אנו נפעל כמובן בהתאם לדרישתכם האמורה ולא נעשה שימוש נוסף במידע זה לצורך פניות אליכם בהצעות מסחריות.

10. שינויים במדיניות הפרטיות
10.1. במקרה של שינוי מהותי במדיניות הפרטיות של האתר המתייחס למידע אישי שמסרת לאתר, אנחנו נעדכן את תאריך המדיניות המופיע בראש העמוד הזה כאשר תוכלו למצוא בתחתית העמוד הפניה לנוסח הקודם של המדיניות.
10.2. אנא רשמו לפניכם כי המשך ביצוע פעולות באתר לאחר שינוי מדיניות הפרטיות יהווה הסכמה חד משמעית שלכם למדיניות הפרטיות המעודכנת.